• :
Friday January 21, 2022
PRAYER BEGINS IQAMAH
Fajr 6:06 am 7:00 am
Sunrise 7:57 am
Jumuah 13:00
Asr 2:24 pm 2:30 pm
Maghrib 4:48 pm 4:48 pm
Isha 6:08 pm 6:18 pm

IQAMAH CHANGES:Zuhr: 12:30 pmMaghrib: 4:50 pmIsha: 6:20 pm