• :
Sunday November 27, 2022
PRAYER BEGINS IQAMAH
Fajr 5:49 am 7:00 am
Sunrise 7:42 am
Zuhr 12:04 pm 12:30 pm
Asr 1:54 pm 2:30 pm
Maghrib 4:17 pm 4:16 pm
Isha 5:37 pm 6:00 pm
Jumuah 13:20